ધોરણ 12 પરિણામ: ગુજરાતમાં સૌથી વધુ સુરતમાં A1માં 328 વિદ્યાર્થી અને A2માં 4382 વિદ્યાર્થીઓ હીરાની જેમ ચમક્યા

રાજ્યમાં માર્ચ અને એપ્રિલ મહિનામાં લેવાયેલ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ-12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ ગુરૂવારે…

Continue reading