ઇસરોએ કર્યો મોટો ખુલાસો, જાણો ચંદ્ર પર શું મળ્યું?

ઇસરોની એક રિપોર્ટ મુજબ ચંદ્ર પર હાલમાં બરફ હોવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. ત્યાર બાદ તાજેતરમાં ઇસરો દ્વારા નવો…

Continue reading