સુરત શહેરમાં વધતા ઉનાળાના મહિનાઓમાં

સુરત શહેરમાં વધતા ઉનાળાના મહિનાઓમાં, લોકો ઠંડુ થવા માટે વધુ આઈસ્ક્રીમનું સેવન કરે છે. પરંતુ, આ સિઝનમાં કેટલાક વિક્રેતાઓ નબળી…

Continue reading