ધો.10નું 86.75% પરિણામ, સુરતીઓએ ધૂમ મચાવી, રાજ્યમાં સૌથી વધુ સુરત જિલ્લાના 4,870 વિદ્યાર્થી A1 ગ્રેડમાં

ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 પરિણામ 2024 જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષે ધોરણ 10નું પરિણામ 82.56 નોંધાયું છે, જે…

Continue reading