સુરતનું ગૌરવ: પહેલીવાર સુરતના ટેબલ ટેનિસ ખેલાડી માનવ ઠક્કર અને હરમીત દેસાઈ ઓલિમ્પિકમાં રમશે

સુરતના ઇતિહાસની પહેલી ઘટના છે. જેમાં પહેલીવાર સુરતના ટેબલ ટેનિસ ખેલાડીઓ ઓલમ્પિકમાં રમશે. સુરતના માનવ ઠક્કર અને હરમીત દેસાઇ પેરિસ…

Continue reading