નામનું જ છે સુરત ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ? મુસાફરો વધે છે પણ ફ્લાઇટની સંખ્યા નહિં

સુરત ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી કોઈને કોઈ કારણસર ફ્લાઈટ્સની સંખ્યામાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, પરંતુ ફ્લાઈટ્સની આ ઘટતી સંખ્યા મુસાફરોની સંખ્યાને…

Continue reading