ના હોય ! પાકિસ્તાનની અર્થવ્યવસ્થાને ગધેડાનો ટેકો ?

છેલ્લા ત્રણ ચાર વર્ષમાં પાકિસ્તાનમાં ગધેડાની સંખ્યા વધી રહી છે. આર્થિક સર્વે 2023-24 અનુસાર પાકિસ્તાનમાં ગધેડાની સંખ્યામાં 1.74 ટકાનો વધારો…

Continue reading