કોરોના બાદ કોમ્પ્યુટર કોર્સમાં વિદ્યાર્થીઓની રુચિ વધી : કોમર્સ કોલેજમાં નવા IT કોર્સ શરૂ કરવા તૈયારી

Students' interest in computer courses increased after Corona: Preparation to start new IT courses in commerce college
Students' interest in computer courses increased after Corona: Preparation to start new IT courses in commerce college

વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી (VNSGU) સાથે સંલગ્ન કોમર્સ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ પણ IT નિષ્ણાતો બની શકશે. કોમર્સ કોલેજમાં નવા આઇટી કોર્સ શરૂ કરવા માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ માટે એકેડેમિક કાઉન્સિલ (AC) એ ચાર નવા IT કોર્સ શરૂ કરવાની મંજૂરી આપી છે. કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ આ કોર્સ કરીને આઈટીમાં નિષ્ણાત બનશે, આ સાથે આઈટી ક્ષેત્રમાં રોજગારીની તકો પણ વધશે. VNSGUની એકેડેમિક કાઉન્સિલ સમક્ષ ડેટા સાયન્સ સાથે B.Com, E-Commerce સાથે B.Com, Fintech સાથે B.Com અને B.Com વ્યવસાયિક અભ્યાસક્રમોને મંજૂરી આપવા માટે દરખાસ્ત રજૂ કરવામાં આવી હતી. કાઉન્સિલે તમામ અભ્યાસક્રમોને મંજૂરી આપી દીધી છે.

તેનો અભ્યાસ 2023-24ના શૈક્ષણિક સત્રથી શરૂ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, MSc કોમ્પ્યુટર એપ્લિકેશનમાં એક વર્ષનો માસ્ટર કોર્સ એટલે કે BCA ઓનર્સ પછીનો એક વર્ષનો પીજી કોર્સ મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે.

બહુ-શિસ્ત અભ્યાસક્રમો

નવી શિક્ષણ નીતિ હેઠળ બહુ-શિસ્ત અભ્યાસક્રમ પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. જે અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓ અન્ય ફેકલ્ટીના કોર્સનો અભ્યાસ કરી શકશે. કોરોના બાદ કોમ્પ્યુટર કોર્સમાં વિદ્યાર્થીઓનો રસ વધ્યો છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને VNSGU એ કોમર્સ ફેકલ્ટીમાં IT કોર્સનો સમાવેશ કર્યો છે. જેથી કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન મેળવી શકે.